Deze algemene voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels zijn van toepassing op de dienstverlening van James helpt. Door gebruik te maken van de app en de website van James helpt accepteert de klant deze voorwaarden.

James helpt brengt klanten en specialisten met elkaar in contact, biedt aantrekkelijke acties en geeft inzicht in (technische) gegevens van voertuigen.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
1. Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van de diensten van James helpt.
2. Platform: het geheel van app, webportal en website van James helpt.
3. Dienst: de dienstverlening die door James helpt wordt aangeboden voor het oplossen van autovragen van consumenten door een netwerk van specialisten.
4. Gebruiker: de opdrachtgevers, specialisten en derden die gebruik maken van het platform,
5. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een specialist via het platform.
6. Specialist: de natuurlijke of rechtspersoon die zich via het platform beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een consument.
7. Website: de website www.jameshelpt.nl.
8. James helpt: de besloten vennootschap James Helpt B.V., gevestigd aan de Loosdrechtseweg 198, in Hilversum. KvK nummer: 66878152.

Artikel 2 – Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen James helpt en de klant.
2. James helpt is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
3. Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. James helpt zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3 – Dienstverlening

1. James helpt biedt een platform aan waarop klanten en specialisten met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van auto gerelateerde werkzaamheden en/of diensten. James helpt heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een specialist. James helpt is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.
2. James helpt heeft de inhoud van haar platform met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie met betrekking tot de offertes en referenties zijn echter afkomstig van de onze specialisten en klanten. Deze zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. James helpt draagt voor de inhoud van offertes en reviews geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen gebruikers. James helpt draagt ook geen verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door klanten en specialisten, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.
3. James helpt biedt de door haar zelf geplaatste informatie op het portal, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms-) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden.
Met name garandeert James helpt niet:
– dat de informatie op het platform juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door gebruikers opgegeven informatie;
– dat de website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en
– dat derden niet de website en/of de systemen van James helpt onrechtmatig zullen gebruiken.

Artikel 4 – Beschikbaarheid

1. James helpt is gerechtigd de app en website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de website. Hierdoor ontstaat geen recht op schadevergoeding jegens James helpt.

Artikel 5 – Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

1. De klant garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mail gegevens die hij in het kader van de dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert de klant dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de diensten.
2. De klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op het platform gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij de belangen en de goede naam van James helpt niet zal schaden.
3. De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op het platform worden geplaatst:
– materiaal dat in strijd is met enige wet, regelgeving of deze Algemene Voorwaarden;
– materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;
– materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee andere rechten van James helpt of derden worden geschonden;
– materiaal dat naar de mening van James helpt in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;
– materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met het platform concurrerende of vergelijkbare website;
– een promotie of opdracht die ten doel heeft het (in)direct promoten van een onderneming;
4. James helpt behoudt zich het recht voor de door de klant opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. James helpt behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om promoties, opdrachten, referenties, richtprijzen en andere gegevens te verwijderen van het platform, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit kan leiden tot enig recht van de klant op schadevergoeding.
5. Een overeenkomst tussen klant en specialist komt pas tot stand op het moment dat de klant het aanbod van de specialist accepteert. James helpt is bij overeenkomsten tussen de klant en specialist geen partij. James helpt kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de klant om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van specialisten om die werkzaamheden uit te voeren. De klant vrijwaart James helpt jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.

Artikel 6 – Reviews

1. Een klant is gerechtigd een review toe te voegen aan het profiel van de specialist door wie hij bepaalde werkzaamheden heeft laten uitvoeren. In de review worden de aldaar gevraagde gegevens door de klant verstrekt.
2. Klant staat er voor in dat de informatie die in een review wordt verstrekt te goeder trouw en waarheidsgetrouw is en vrijwaart James helpt voor enige aanspraak van een derde terzake daarvan.
3. James helpt is te allen tijde gerechtigd een review te verwijderen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend, toe overgaan indien naar aanleiding van een melding blijkt dat de referentie onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is
4. Een referentie dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:
– een referentie mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;
– een referentie dient te zijn toegevoegd door de consument en dient betrekking te hebben op de specialist door wie de opdracht is uitgevoerd.

Artikel 7 – Privacy

1. James helpt verwerkt persoonsgegevens van gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
2. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de privacy verklaring van James helpt van toepassing.

Artikel 8 – Account

1. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van James helpt dient de klant een account aan te maken.
2. James helpt is gerechtigd een account te weigeren c.q. te verwijderen zonder vermelding van redenen.
3. De klant kiest een e-mailadres en wachtwoord om te gebruiken in zijn account. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk. De klant is aansprakelijk voor het gebruik van zijn account en vrijwaart James helpt voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn account van de dienst is gemaakt.
4. James helpt mag het wachtwoord wijzigen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de dienst.

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het platform behoren toe aan James helpt en/of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door de klanten en specialisten is aangeleverd in verband met het plaatsen van promoties, opdrachten, reviews, offertes en dergelijke.
2. Het is de gebruikers niet toegestaan het platform, of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van James helpt, op welke wijze dan ook, aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het voor gebruikers niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van James helpt, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
3. De klant vrijwaart James helpt volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

Artikel 10 – Uitsluiting

1. James helpt behoudt zich het recht voor om de klant uit te sluiten van elk (verder) gebruik van het platform, door onder meer zijn account te blokkeren en/of te verwijderen, indien:
– de klant op enige wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden;
– de klant inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;
– de klant in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 11 – Overmacht

1. James helpt is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan James helpt gebruikt maakt.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid James helpt

1. James helpt is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van James helpt. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de gebruiker redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van James helpt te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van James helpt wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
2. De totale aansprakelijkheid van James helpt kan nimmer meer bedragen dan de totale vergoeding voor gebruikmaking van het platform voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar, met een maximum van € 500,00.
3. Iedere aansprakelijkheid van James helpt voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is James helpt niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van het platform en/of de diensten.

Artikel 13 – Verwijzingen

1. Het platform bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. James helpt heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.

Artikel 14 – Beveiliging

1. James helpt spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. James helpt legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 15 – Melding van Inbreuk

1. Indien een gebruiker van mening is dat bepaalde informatie op het platform onrechtmatig is kan hij dit aan James helpt melden. James helpt zal de melding in behandeling nemen en, indien nodig, aanvullende informatie vragen. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door James helpt worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de gebruiker James helpt voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die James helpt lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

Artikel 16 – Duur en beëindiging

1. Elke overeenkomst tussen James helpt en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De klant is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst zonder opgave van reden schriftelijk te beëindigen.

Artikel 17 – Geschillen

1. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in de Rechtbank Midden-Nederland.

Hilversum, oktober 2016